ബൈബിളും, ഡാ വിഞ്ചി കോഡും, രണ്ടാം ഊഴം സിനിമയും പിന്നെ ശശികല ടീച്ചറും